Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2017-05-26
FELFÜGGESZTIK a telephelyfejlesztést eszközbeszerzést támogató pályázatot (GINOP-1.2.3-16)!

Az Irányító Hatóság 2017. 05.31. (szerda) 12:00 órás határidővel  - a nagy számú támogatási kérelmek beérkezése miatt -  felfüggeszti az alábbi felhívást:

 • „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP - 1.2.3-8.3.4-16)

A még be nem adott pályázatok esetében javasoljuk az azonnali beadást, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel.
Kérem, lehetőség szerint minél hamarabb lépjen kapcsolatba velünk annak érdekében, hogy sikeres pályázatát mihamarabb elkészíthessük!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

2017-05-26
Megjelent a Vidékfejlsztési Prorgam döntéseinek menetrendje

A Miniszterelnőkség ütemtervet határozott meg a Vidékfejlesztési Program beruházási pályázatainak elbírálásához. Az előrejelzés szerint a nyár folyamán folyamatosan születnek a támogatói döntések.

A nyári értékelés és döntéshozatal elsősorban az élelmiszeripari, a kertészeti és az állattenyésztési pályázatokra terjed ki.

 
 
forrás: agrarszektor.hu
2017-03-06
GINOP-1.2.6-8.3.4-16. Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, versenyképességének javítását. Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Beadhatóság dátuma: 2017. február 15.- 2019. február 15-ig

Rendelkezésre álló keretösszeg: 100 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft, a visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft.)

Pályázók köre: élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó középvállalkozások

Igényelhető támogatás:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 750 millió Ft
 • Az igényelhető kölcsön összege: minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft

(Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.)

Támogatás mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 37%
 • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke: maximum 75%

Kamat: 1% / év

Kölcsön futamideje:

a.)    új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

b.)    immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

c.)     az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Rendelkezésre tartási idő:

A projekt fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása  (min. 20%)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10%)
 • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése
 • A termeléshez, vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 15%)

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

A pályázatok megírását a továbbiakban is fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→

2017-03-06
GINOP 1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Megjelent a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás, melyben a KKV-k számára ismételten lehetőség nyílik telephelyfejlesztési beruházások támogatására. A pályázati felhívás keretösszege 112 milliárd Ft és kombináltan nyújt vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatást a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

 

 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2500-5000 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től lehetséges.

A pályázat során új eszközök, gépek beszerzésére, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, információs technológia-fejlesztésre (hardver, szoftver) igényelhetnek támogatást a pályázó cégek.

A projekt keretében csak a felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/TESZOR listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre.

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A felhívás keretében támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be 2017. február 15-től.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft, legfeljebb 30%-os támogatási intenzitás mellett. a visszatérítendő támogatás (kölcsön) összege 10-145 millió Ft, maximum 60%.
 • Az igénybe vehető maximális előleg a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐLAP→

2017-02-17
GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása - társadalmi egyeztetésen!

A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és társadalmi változásokhoz.

 

A pályázat fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,04 Mrd Ft.

A támogatás összege: min. 3 – max. 50 millió Ft.

A támogatás mértéke: Csekély összegű támogatás esetén: 100%; képzési támogatás esetén: 50-60%.

 Pályázók köre:

Mikro, kis és középvállalkozások, amelyek:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben min. 3 fő volt
 • projektjének összköltsége nem haladja meg a legutolsó lezárt üzleti év árbevételét.

Támogatható tevékenységek:

 a)   Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések)
 • Kombinált (általános és egyéb (szaknyelvi) nyelvi képzése) nyelvi képzés
 • Egyéb szakmai képzések, Egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (hatósági jellegű, közbeszerzési tárgyú képzés);

b)   Képzéshez kapcsolódó előzetes tudás-, és a képzést követő elégedettségmérés.

c)   Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

d)   Projekt előkészítési tevékenységek

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

e)   Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

 • a pályázathoz csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, képzési igények felmérése;
 • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

f)    A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projekt-, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása. 

Az időben történő felkészülést nem győzzük hangsúlyozni, ezért kérjük, hogy fejlesztési terveit figyelembe véve igényelje ingyenes pályázati előminősítésünket.

Amennyiben Önöknél is fejlesztési igény merülne fel, Intézetünk díjmentes előzetes pályázati minősítések kapcsán áll rendelkezésére.

A fentieknek megfelelő pontos pályázati alkalmasság szempontjából történő (elő)minősítésre kérjük, hogy kitöltve küldje vissza PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ lapunkat, vagy keresse Intézetünket a lenti elérhetőségek bármelyikén!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! A pályázatok megírását fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk.

Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatosan bármiféle kérdése van, kérem, keressen bizalommal.

PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓJA→